ព័ត៍មាន​ជាតិ

សកម្មភាពថ្មីៗនេះ របស់លោក សម រង្សុី នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy’s recent activities in Washinton DC.

២២ កញ្ញា ២០២១ / 22 September 2021

សកម្មភាពថ្មីៗនេះ របស់លោក សម រង្សុី នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក។ Sam Rainsy’s recent activities in Washinton DC.
នៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។ / At the House of Representatives.
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស នៅរដ្ឋសភា។ / Meeting at the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives.
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស នៅរដ្ឋសភា។ / Meeting at the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives.
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស នៅរដ្ឋសភា។ / Meeting at the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives.
ជាមួយលោកតំណាងរាស្ត្រ Steve Chabot / Meeting with Congressman Steve Chabot
ជាមួយលោកតំណាងរាស្ត្រ Steve Chabot / Meeting with Congressman Steve Chabot
ជាមួយលោកតំណាងរាស្ត្រ Steve Chabot / Meeting with Congressman Steve Chabot
ជាមួយលោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal / Meeting with Congressman Alan Lowenthal
សម្ភាសន៍ជាមួយ សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក។ / Interview with Voice of America (VOA).
រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ២១ កញ្ញា ២០២១ / Washington DC, 21 September 2021
រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ២១ កញ្ញា ២០២១ / Washington DC, 21 September 2021
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close