សារពិសេស

លោក សម រង្ស៊ី ប្រតិកម្មពីសាលក្រមតុលាការអាយ៉ង ទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលបានកាត់ទោសលោក ថ្ងៃនេះ ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ ២៥ ឆ្នាំថែមទៀត ព្រមទាំងត្រូវដកសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ​ / Sam Rainsy’s reaction to the Phnom Penh Court’s sentences on CNRP leaders

០១ មីនា ២០២១ / 01 March 2021 

Kangaroo Court Sentences Sam Rainsy to 25 Years in Jail and Deprives Him the Right to Vote and Stand for Elections

A prison sentence from a court which is controlled by the government cannot be taken seriously. It is simply a political statement born out of weakness and fear.

Cambodian Prime Minister Hun Sen is afraid of any risk of my returning to the Cambodian political scene. He also dreads the prospect of any free and fair election which would inevitably lead to the end of his current autocratic and anachronistic regime.

Hun Sen has repeatedly refused to allow myself and other leading figures of the Cambodia National Rescue Party (CNRP) to return to Cambodia. The sentence is simply intended to intimidate CNRP supporters within the country.

Those who are persecuted by a Kangaroo Court under a dictatorship are true freedom fighters.
Sam Rainsy

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close