ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយអ្នកគាំទ្រ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅ រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា (California) សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy with CNRP supporters in California.

១៤ កញ្ញា ២០២១ / 14 September 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close