ព័ត៍មាន​ជាតិ

ទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីយ៉ា រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy visiting Philadelphia, Pennsylvania, USA.

២១ វិច្ឆិកា ២០២១ / 21 November 2021

កិច្ចប្រជុំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី ទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ២០ វិច្ឆិកា ២០២១។

CNRP meeting in Philadelphia, Pennsylvania, USA, Saturday 20 November 2021.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close