ប្រវត្តិសាស្ត្រ

លោក សម រង្ស៊ី រំលឹកពីកាលៈទេសៈ ជុំវិញការបង្កើតរបបរាជានិយមឡើងវិញ ក្រោមស្លាក ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទី២ ដោយមានសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ឡើងគ្រងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រម្តងទៀត កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៣ / Sam Rainsy recalls the circumstances surrounding the reestablishment of Cambodia’s monarchy in 1993

១៣ កក្កដា ២០២១ / 13 July 2021 ប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រទេសកម្ពុជា

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/298765325376870

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close