ព័ត៍មាន​ជាតិ

ជម្រើសអត្ថបទសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាក់ទងសាលក្រម ថ្ងៃទី០១ មីនា ២០២១ របស់តុលាការ ទីក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Press review — in Khmer, English and French — of the Phnom Penh Court latest sentences for CNRP leaders

០៣ មីនា ២០២១ / 03 March 2021

ពីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក / From Voice of America (VOA) https://khmer.voanews.com/…/opposition…/5798702.html
ពីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ / From Voice of Democracy (VOD)
https://vodkhmer.news/…/sam-rainsy-sentenced-25-years…/
ពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ / From The Phnom Penh Post
https://tinyurl.com/h8rhvs2h
ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Diplomat / From The Diplomat
https://thediplomat.com/…/cambodian-court-sentences…/
ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Al Jazeera / From Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/…/mockery-of-justice…
ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Channel New Asia / From Channel New Asia
https://www.channelnewsasia.com/…/cambodia-sam-rainsy…
ពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ / From The Phnom Penh Post
https://www.phnompenhpost.com/…/rainsy-sentenced-25-years
ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Gavroche / From Gavroche
http://gavroche-thailande.com/…/114130-cambodge…
ពីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ / From Radio France International (RFI)
https://www.rfi.fr/…/20210302-cambodge-l-opposant-sam…
ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ ABC (ប្រទេស អូស្ត្រាលី) / From ABC News (Australia)
https://www.abc.net.au/…/cambodian-opposition…/13205792
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សហភាពអឺរ៉ុប។ Statement from the European Union
https://eeas.europa.eu/…/cambodia-statement…
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close