ព័ត៍មាន​ជាតិ

សម រង្ស៊ី៖ “ការផ្អាកឲ្យឈប់ធ្វើតេស្ត កូវីដ ណាមួយ ដោយមិនបានថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងពិតប្រាកដ នឹងនាំមកនូវការលំបាកថែមទៀត ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩” / Sam Rainsy: “The two types of COVID testing (rapid and PCR) are complementary”

០៤ តុលា ២០២១ / 04 October 2021

Photo taken in Chicago, Illinois, USA, 03 October 2021.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close