សារពិសេស

សម រង្ស៊ី៖ ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិ ដែលមានលោក ស ខេង ចូលរួមផងដែរ គឺជាគំនិតមួយ ដ៏ត្រឹមត្រូវ។ / Sam Rainsy: The formation of a National Unity Government with the participation of Sar Kheng, is an idea that makes sense.

២៩ សីហា ២០២១ / 29 August 2021

លោក ស ខេង ជាមនុស្សកណ្តាល។ / Sar Kheng is the middleman. / Sar Kheng est l’homme du milieu.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close