ព័ត៍មាន​អន្តរជាតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុប ឆ្លើយតបនឹងសាលក្រមតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ / Statement by the EU Spokesperson on the mass trials conducted against opposition figures

០២ មីនា ២០២១ / 02 March 2021

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុប ឆ្លើយតបនឹងសាលក្រមតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​។

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថា ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ដោយមិនគិតអំពីនិន្នាការនយោបាយ ពួកគេគួរតែត្រូវបានធានាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ ស្របតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិល សិទ្ធិនយោបាយ និងសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយធ្ងន់ៗថា អាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនីតិរដ្ឋ និងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ និងធានាថា សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយ និងសេរីភាពមូលដ្ឋានត្រូវបានគោរពពេញលេញ រួមមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ ការចូលរួម និងការជួបជុំដោយសន្តិវិធី។

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថា សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបបានអំពាវនាវជាថ្មីម្តងទៀតដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឱ្យចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈការសន្ទនាពិតប្រាកដនិងរួម។

Cambodia: Statement by the Spokesperson on the mass trials conducted against opposition figures

Brussels, 02/03/2021 – 08:23, UNIQUE ID: 210302_1

Statements by the Spokesperson

On 1 March, as part of the ongoing mass trials conducted in Cambodia against members of the opposition, activists, supporters and human rights defenders, the Phnom Penh Municipal Court sentenced nine leaders of the opposition in exile to 20 to 25 years in prison. They have also been deprived of their political rights to vote and stand in elections. The verdict was pronounced after swift trials conducted in absentia. The accused were not allowed to return to the country to defend their cases in court, in what appears to be a violation of due process rights, firmly established by international human rights law.

All Cambodian citizens, regardless of their political affiliation, should be guaranteed the right to a fair trial, in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights and the rights enshrined in Cambodia’s Constitution. The Cambodian authorities must respect the rule of law and due process, and ensure that the right to political participation and fundamental freedoms are fully respected, including freedom of expression, association and peaceful assembly. The European Union reiterates its call on the Cambodian authorities to initiate a process of national reconciliation through genuine and inclusive dialogue.

Source: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94036/cambodia-statement-spokesperson-mass-trials-conducted-against-opposition-figures_en?fbclid=IwAR2dDYqmkkrfSH0wXOA0qz6TokdUvua_pzSFnMzG47mx7NP_eWNUN2SMPDE

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close