ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប លោក សម រង្ស៊ី / SAM RAINSY’S BIODATA IN A SHORT FILM / BIOGRAPHIE RÉSUMÉE DE SAM RAINSY

០៥ មករា ២០២១​ / 05 January 2021

“ជីវិតតស៊ូរបស់ សម រង្ស៊ី ដើម្បីសេរីភាពនៅកម្ពុជា”។ ខ្សែភាពយន្ត ២០ នាទី មានចំណងជើង ជាភាសាអង់គ្លេស។
“Sam Rainsy, a life for a free Cambodia.” A 20-minute film with subtitles in English.
“Sam Rainsy, une vie pour un Cambodge libre”. Un court métrage de 20 minutes avec sous-titres en anglais.

“ជីវិតតស៊ូរបស់ សម រង្ស៊ី ដើម្បីសេរីភាពនៅកម្ពុជា”។ ខ្សែភាពយន្ត ១៧ នាទី មានចំណងជើង ជាភាសាបារាំង។
“Sam Rainsy, a life for a free Cambodia.” A 17-minute film with subtitles in French.
“Sam Rainsy, une vie pour un Cambodge libre.” Un film de 17 minutes avec sous-titres en français.

វីដេអូរយៈពេលខ្លី ២ នាទី ជាភាសាអង់គ្លេស អំពី ជីវប្រវត្តិសង្ខេប លោក សម រង្ស៊ី។
Sam Rainsy’s biodata, short version.
Biodata de Sam Rainsy, version courte.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close