ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី មកដល់ ទីក្រុង Toronto ខេត្ត Ontario ប្រទេស Canada ថ្ងៃ ១៧ កញ្ញា ២០២១ នេះ / Sam Rainsy arrived in Toronto, Ontario province, Canada, 17 September 2021.

១៧ កញ្ញា ២០២១ / 17 September 2021 – Sam Rainsy in Canada

នៅថ្ងៃទី​ ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក សម រង្ស៊ី បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងតូរ៉ុនតូ (Toronto) ខេត្តអុនតារីយ៉ូ (Ontario) ប្រទេសកាណាដា (Canada)។ បន្ទាប់មកទៀត លោកនឹងធ្វើដំណើរ ឆ្ពោះទៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ (Montréal) ខេត្តកេប៊ិក (Québec) ប្រទេសកាណាដា (Canada) ដដែលនេះ។

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close