ប្រវត្តិសាស្ត្រ

លោក សម រង្ស៊ី និង ក្រុមគ្រួសារ ជាមួយ សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ជាព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (រូបថតពី ឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៨) / Sam Rainsy and his family with Cambodia’s King H.M. Norodom Sihanouk (photos from 1993 to 1998).

១៤ កក្កដា ២០២១ / 14 July 2021

លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយ សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ជាព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីដើម ទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០។ Sam Rainsy with Cambodia’s King H.M. Norodom Sihanouk in the early 1990s.
លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយ សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ជាព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៣។ Sam Rainsy with Cambodia’s King H.M. Norodom Sihanouk in 1993.
លោក សម រង្ស៊ី និង ក្រុមគ្រួសារ ជាមួយ សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ជាព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីដើម ទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០។ Sam Rainsy and his family with Cambodia’s King H.M. Norodom Sihanouk in the early 1990s.
លោក សម រង្ស៊ី និង ក្រុមគ្រួសារ ជាមួយ សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ជាព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីដើម ទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០។ Sam Rainsy and his family with Cambodia’s King H.M. Norodom Sihanouk in the early 1990s.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close