ព័ត៍មាន​ជាតិ

សកម្មភាពចុងក្រោយ របស់លោក សម រង្សុី និងសហការី នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy and his colleagues’ latest activities in Washinton DC

២៣ កញ្ញា ២០២១ / 23 September 2021

សកម្មភាពចុងក្រោយ របស់លោក សម រង្សុី និងសហការី នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក។ / Sam Rainsy and his colleagues’ latest activities in Washinton DC.
នៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។ / At the House of Representatives.
នៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។ / At the US Senate.
នៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។ / At the US Senate.
ជាមួយលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រ Lori Trahan / Meeting with Congresswoman Lori Trahan
ជាមួយលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រ Lori Trahan / Meeting with Congresswoman Lori Trahan
នៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។ / At the House of Representatives.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close