ប្រវត្តិសាស្ត្រ

រដ្ឋប្រហារលោក ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ ១៩៩៧ / Hun Sen’s Military Coup in 1997 / Résistance Conte Le Coup D’état De Hun Sen En 1997

០៦ កក្កដា ២០២១ / 06 July 2021

កាលពី ២៤ ឆ្នាំមុន ភ្លាមក្រោយពីរដ្ឋប្រហារលោក ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ ១៩៩៧ លោក សម រង្ស៊ី បានចេញមុខប្រឆាំង អំពើខុសច្បាប់និងព្រៃផ្សៃរបស់លោក ហ៊ុន សែន នេះ ហើយបានទៅដល់ទីតាំង កម្លាំងស្នេហាជាតិ ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំណាចផ្តាច់ការ របស់លោក ហ៊ុន សែន។

24 years ago, immediately after Hun Sen’s military coup in 1997, Sam Rainsy publicly opposed this illegal and barbaric act and visited patriotic resistance forces that fought against Hun Sen’s dictatorship.

Sam Rainsy s’était publiquement opposé à cet acte illégal et barbare et a rendu visite aux forces patriotiques de résistance qui se battaient contre la dictature de hun sen.

https://www.rainsysam.com/post/87

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ និយាយពីរដ្ឋប្រហារ ឆ្នាំ ១៩៩៧។ ចំណងជើង “A Coup in Cambodia / Hun Sen Takes Bloody Control of a Ravaged Nation” មានន័យថា “រដ្ឋប្រហារ នៅកម្ពុជា / ហ៊ុន សែន ប្លន់អំណាច ដោយបង្ហូរឈាម ក្នុងប្រទេសមួយដ៏ខ្ទេចខ្ទាំ”។
សម រង្ស៊ី (អាវពណ៌គគីរ) ជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិ បន្ទាប់ភ្លាមពីរដ្ឋប្រហារ ធ្វើឡើងដោយ ហ៊ុន សែន ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៧។ Sam Rainsy (in khaki outfit) with patriotic armed forces immediately after the coup staged by Hun Sen in July 1997.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close