ព័ត៍មាន​ជាតិ

ច្បាប់សញ្ជាតិមួយ ដែលសំដៅមកលោក សម រង្សុី / A nationality law especially designed for Sam Rainsy

១៣ តុលា ២០២១ / 13 October 2021

សូមអានអ្វី ដែលលោក ហ៊ុន សែន សរសេរលើទំព័រ Facebook របស់គាត់។

Hun Sen writes on his Facebook page : “Those who have two or more nationalities​​ can still serve our nation, except an individual​who aims at those top four positions, especially that​of prime minister which he has been unsuccessfully craving for more than twenty years. He can now say goodbye to the premiership for good !”

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close